DEĞİŞMEYEN GELENEĞİMİZ; VAKIFLAR

VAKIFLAR

Vakıflar, toplumdaki mevcut gelir farklılıklarının giderilmesi, sosyal yardımlaşmanın sağlanarak, fertler arasındaki gelir dağılımının dengelenmesi ve sosyal huzurun sağlanması adına kurulmuş sivil toplum örgütleridir.

VAKIFLARIN YERİ VE TOPLUMUMUZDAKİ ÖNEMİ

Vakıflar, VIII. yüzyıl ortalarından XIX. yüzyıl sonlarına kadar uzanan bir dönemde İslam toplumlarının genelinde, özellikle Selçuklular ve Osmanlılarda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın şekillenmesinde önemli roller oynamıştır. İslamın yardımlaşma prensibinin bir sonucu olarak ortaya çıkan vakıflar, özellikle Osmanlı toplumunda o kadar önemli ve itibarlı bir müessese olmuştur ki, mâlî imkan bakımından cemiyetin en alt seviyesinde bulunanlar ile en üst seviyesinde bulunanlar arasında anlayış bakımından bir fark oluşmamıştır.

Tarihimizde daima kaynaştırıcı ve birleştirici bir rol oynayan vakıflar, başta inanç yapısı olmak üzere psikolojik ve sosyolojik niyetlerle toplumun dayanışmasını da temin eden kurumlar olmuştur. Özellikle yoksul ve kimsesizlerin geçimine tahsis edilen malların varlığı, Türk toplumunun insana verdiği değeri ortaya koyduğu gibi toplumdaki dengesizlikleri de önlemeye yardımcı olmaktadır.

İNSANI VAKIFLARA SEVKEDEN ETMENLER

İnsan bu dünyada ne kadar çok mal ve imkana sahip olursa olsun, ömür sınırlıdır. Oysa insan daha uzun süre yaşamak, bu dünyada çevresine karşı saygı ile anılacak bir mevkiye ulaşmak, ölümünden sonra da Allah’ın rızasını kazanmış bir kul olmak istemektedir. Bununla birlikte insan, topluma yararlı bir fert olmanın, ihtiyaç içerisinde olan bir canlının yardımına yetişmenin psikolojik hazzını duymak istemektedir. Gerçekten de vakıf kuran kişi ve vakfa yardım edenler, fedakarlığın ve başkalarına yardımcı olmanın mutluluğunu; vakıf imkanlarından istifade eden kişi de, bir ihtiyacını karşılamış olmanın mutluluğunu duymaktadır. Bu durum ise dalgalar halinde cemiyetin bütün fertlerini saran topyekün bir mutluluğu oluşturur.

VAKIFLARIN SOSYAL FONKSİYONLARI

Vakıflar, sosyal ve ekonomik yardımlaşmayla fakirliği ve onun doğurduğu sosyal sıkıntıyı en aza indirmeye gayret ederken, aynı zamanda sanat ve kültür değerlerinin gelişmesi ve korunması, yurdun imar ve inşasına da öncülük etmektedir. Bu nedenledir ki, zengin-fakir ayırımı yapılmaksızın toplumun istifadesine sunduğu okul, kütüphane, hastane vb. alanlardaki hizmetler toplumun tamamına yönelik faaliyetleri oluşturur.

YANİ VAKIFLAR;

  • Sosyal yaşamda çatışmayı engeller 
  • İnsanlar arası ilişkileri düzenler
  • Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlar
  • Toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunur.

VAKIFLAR HİZMETLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİR?

Vakıfların hizmetleri gerçekleştirip ayakta kalabilmesinin temel dayanağı süreklilik arz eden finansal kaynaklardır.

 BU KAYNAKLAR:

  • Bağışlar
  • Mülkiyetler (Kiralama ve alım-satımlar)
  • Ticari yatırım ve ortaklıklar (Şirket kurma, ortak olma vb.)
  • Sosyal aktiviteler (Yemekler, konferanslar, konserler vb.)
  • Vakıf aracılığı ile verilen hizmetlerden elde edilen gelirler
  • Sponsorlar