BURS SÜRESİ, BAŞARI VE KESİLME DURUMU

TÜRKİYE HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI ÖĞRENCİ BURSU

Burs Süresi, Başarı Durumu, Kurum Değiştirme ve Yükümlülük

Burs Süresi

Madde 17. Burs isteklilerine, belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir. Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik durumunun devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Özel burslar dışında, genel olarak burs süresi 9 aydır.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

Madde 18. VAKIF’tan burs alan öğrencilerin başarı durumları, her yıl Eylül ayı sonuna kadar, öğrenci veya öğretim kurumlarından istenir.

Kurum Değiştirmede Burs Verme ve Süresi

Madde 19. Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçişte Burs Verilmesi

Madde 20. Burs alan öğrencilerden öğrenime ara vermemek kaydıyla bir üst sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak uyum/intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

Madde 21. Öğrenciye, süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük olarak ödenir.

Burs Alan Öğrencilerin Yükümlülüğü

Madde 22. VAKIF’tan burs alan öğrenciler, bursun kesinleştiğinin öğrenciye bildirilmesinden sonra, söz konusu öğrenciden VAKIF tarafından hazırlanmış vicdani yükümlülük belgesini kabul ettiğine dair imzalı bir belge alınır. Belge öğrencinin burs başvurusu ile birlikte imzalanarak dosyasına konur.

Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık

Madde 23. VAKIF tarafından başarısız olduğu belirlenen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez.

Öğrenim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma

Madde 24. Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, durumunu VAKIF’A bildirdiği ya da VAKIF tarafından belirlendiği tarihi izleyen ödeme döneminden itibaren, kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenime başladığını belgelendirmesi koşullarında, bursun ödenmesine devam edilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması

Madde 25. Çeşitli nedenlerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması durumunda, bursların ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme

Madde 26. Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Yurttan Çıkarılma

Madde 27. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre, bu Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma

Madde 28. Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.

Anarşi ve Terör Olaylarına Karışma

Madde 29. Burslu öğrencinin, öğrenimim görmekte olduğu öğretim kurum veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, barındığı yurdun dışında, bireysel veya topluca her ne şekilde olursa olsun anarşi ve terör olaylarına karışması durumunda bursu kesilir.