Burs Amaç, Kapsam ve Türleri

TÜRKİYE HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI ÖĞRENCİ BURSU

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1.TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı ancak maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere, eğitimde fırsat eşitliği vermek ve toplumda yararlı olmalarını sağlamak üzere, burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2. Vakıf tarafından belirlenecek Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okulları öğrencilerine verilecek burslar ile burslarının verilme koşulları ile bunların kesilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Görev
Madde 3. TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI, burslarla ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyarınca, öğrencilere öğrenim bursları verir. Öğrenim bursları karşılıksızdır.

Dayanak

Madde 4. Bu yönerge, TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI Yönetim Kurulu’nun 11/11/2017 Tarih ve 2017/1 sayılı kararı kabul edilmiştir.

Tanımlar

Madde 5. Bu yönergede geçen;

 • Vakıf, TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI ‘nı
 • Yönetim Kurulu: TÜRKİYE HAYAT VE SOSYAL YARDIM SAĞLIK VAKFI Yönetim Kurulu’nu
 • Öğrenim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü okulu.
 • Öğrenci: Öğrenim gören öğrenciyi,
 • Burs: Bu yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
 • Burs Tahsis: Her yıl, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,
 • Başarı (Yeterlilik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yıl sonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,
 • Normal Öğrenim: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dâhil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla kalan öğrenim süresini,
 • Ek süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla normal öğretim süresini aşan süreyi,
 • Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile izleyen yılın 30 Haziran tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.

 

Burs Türleri, Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Burs Türleri

Madde 6. VAKIF ’ın sağlayabileceği burslar;

 • 2 yıllık Meslek Yüksekokulları bursları ve 4 yıl ve daha uzun süreli Yüksek Öğretim Lisans Bursları
 • Engelli Öğrenci Burslar
 • Doğal Afet Bursları
 • Koşullu Bağış Bursları

Söz konusu burslar;

a) Karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

b) VAKIF burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.

c) VAKIF kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları “ kapsamındaki bursların dağıtımı, bağışçının belirlediği şartlar çerçevesinde, VAKIF yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bağış şartlarında, herhangi bir şart belirtilmemişse, bu yönergedeki hükümler geçerlidir.

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Madde 7. VAKIF bütçesi dikkate alınarak, ilk defa burs verilecek öğrenci sayısı, aylık burs miktarları ve ödeme zamanı, Yönetim Kurulunca belirlenir.