BURS ADAYLIK, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI ÖĞRENCİ BURSU

Burs Adaylık Koşulları, Aranan Nitelikler ve Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Burs Adaylık Koşulları

Madde 8. Bu Yönergede geçen,

 1. a) Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
 2. b) Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler, VAKIF bursuna aday olabilirler.

Aranan Nitelikler

Madde 9. VAKIF kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir

 1. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına bağlı olmak,
 2. Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır. Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için %100 başarı bursu ile yerleşmiş olma kriterleri aranacaktır.
 3. Milli ve Manevi Duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak.
 4. Askerlik ile ilişkisi olmamak,
 5. Başka bir kurumdan maaş, ücret almıyor olmak,
 6. Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak),
 7. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
 8. Adli sicilde kaydı bulunmamak.
 9. Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.
 10. Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde 1 0. VAKIF, aşağıda yer alan koşullarda burs vermez;

 1. a) 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan,
 2. b) Yetim maaşı ile nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan,
 3. c) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan,
 4. d) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
 5. e) Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan, öğrencilere burs verilmez.

 

Burs Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

Burs Başvurusu

Madde 11. Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda yer alan okullara kayıt yaptırmış ve nitelikleri uygun olan öğrencilerin, kendi okullarının ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru, VAKIF’ın burs başvuru formunu doldurularak yapılır. Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler, VAKIF tarafından mülakata alındıktan sonra, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilir. Bu işler için bir Burs Komisyonu oluşturulur. Komisyon çalışmalarını yapar. Tutanak düzenleyerek sonucu VAKIF Yönetim Kuruluna iletir.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

Madde 12. Öğrencinin VAKIF’a başvurusundan sonra, beyanında meydana gelen değişiklikler varsa, söz konusu öğretim yılına ilişkin tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar, değişikliğini yazılı olarak belgelendirmesi durumunda bu durumu dikkate alınır. Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler ise, durumlarını bursun kesilmesi yönünde VAKIF ‘a bilgi vermekle yükümlüdür.

Belge İsteme

Madde 13. Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde VAKIF’a vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

Madde 14. Öğrencilerden alınan belgeler incelenerek, ölçütlere uygun bulunanlar değerlendirmeye alınır.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

Madde 15. Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir. Ayrıca, her öğrenci bir öğrenci tanıma belgesi hazırlanır.

Belge ve Durum Araştırması

Madde 16. VAKIF gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde gerçeğe aykırı bir durum belirlenirse, öğrencinin bursu kesilir.